แบบฟอร์มลงทะเบียน
ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)
 
ตำแหน่ง
*  
เลขที่ใบประกอบ
 
E-mail
*  
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/มือถือ
*  
สถานที่ปฏิบัติงาน
*  
ที่อยู่เลขที่
*  
ถนน
 
ตำบล/แขวง
*  
อำเภอ/เขต
*  
จังหวัด
*  
รหัสไปรษณีย์
*  
โทรศัพท์ที่ทำงาน
*  
โทรสาร(Fax)
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การชำระค่าลงทะเบียน
*  
4,200 บาท (ศิษย์เก่า วสส.ยะลา และ วพบ.เชียงใหม่) *  
ศิษย์เก่าสถาบัน
 
หลักสูตร
 
รุ่น
 
วันที่ชำระค่าลงทะเบียน
*  
     หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน ให้แนบไฟล์ ส่งทางอีเมลล์ ที่ Email : deaw1669@gmail.com 
     หมดเขตลงทะเบียน วันที่ 10 มกราคม 2561 ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบฟอร์มการเลือก
ประเภทของอาหาร (เพื่อง่ายต่อการจัดเตรียมอาหาร)*  
 
อาหารมุสลิม  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การสำรองห้องพัก
โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม*  
 
สำรองห้องพัก  
เข้าพักวันที่
*  
ออกวันที่
*  
  ห้องเดี่ยว (พัก 1 ท่าน) ราคา 1,400 บาท/คืน *  
  ห้องคู่ (พัก 2 ท่าน) ราคา 1,400 บาท/คืน *  
1. พักกับ
*  
สถานที่ปฏิบัติงาน
* จังหวัด  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบฟอร์มการเลือก
นำเสนอผลงาน
 
  นำเสนอผลงาน        ไม่นำเสนอผลงาน  
 
กรณีประสงค์นำเสนอผลงาน
 
ชื่อผลงาน
 
ประเภทผลงาน
ผลงานวิจัย  
  โครงการ / โครงงาน  
  นวัตกรรมวิชาการ / สิ่งประดิษฐ์  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------