ลงทะเบียน
 

รายละเอียดการนำเสนอผลงาน

    ข้อควรทราบเพิ่มเติม

    สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการภายหลังจัดส่งใบสมัคร ให้ผู้สมัครเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ ดำเนินการดังนี้

    1. จัดทำเอกสารเนื้อหาบนกระดาษ A4 จำนวน 6 - 8 หน้า (รวมภาพประกอบ ตาราง และเอกสารอ้างอิง)โดยใช้ขนาดตัวอักษร
    TH SarabunPSK ขนาด 16 points โดยประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ได้แก่

        1) บทคัดย่อภาษาไทย (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)        
        2) ความเป็นมาหรือความสำคัญของผลงาน
        3) วัตถุประสงค์                    
        4) วิธีการดำเนินงาน/วิธีวิจัย
        5) ผลการดำเนินงาน/ผลวิจัย 
        6) สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
        7) เอกสารอ้างอิง
    2. ส่งเอกสารเพื่อประกอบการจัดทำรูปเล่มประกอบการนำเสนอทางอีเมลล์ ที่ Email : deaw1669@gmail.com
    ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 (กรณีไม่ส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การนำเสนอผลงาน)

       1)ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะประกาศแจ้งทาง Website : http//www.yala.ac.th ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561
         2)ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและนำเสนอในเวทีการประชุม จะได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรดังนี้ รางวัลชนะเลิศ  : 3,000 บาท /รองชนะเลิศอันดับ 1 : 2,000 บาท/ รองชนะเลิศอันดับ 2 : 1,000 บาท
         3) ผู้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ

    3. จัดเตรียมการนำเสนอแบบ Oral Presentation โดยใช้ Power Point/เครื่อง LCD  เวลานำเสนอ 10 นาที และซักถามจากคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน 5 นาที พร้อมนำไฟล์การนำเสนอมาส่งมอบให้คณะกรรมการดำเนินโครงการ ภายในวันแรกของโครงการฯ

    4. ประสานข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ภัคณัฐ วีรขจร โทร 097-3589549, อ.ขจรศักดิ์ ไชยนาพงศ์ โทร 083-1858995