ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอก...

1. ผศ.นพ.ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. พญ.ธัมพรรษ ปิยสุวรรณกุล

อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. พญ.อาอัยซะห์  ดาเด๊ะ

อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. นพ.ภุมรินทร์  แซ่ลิ่ม

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลยะลา

5. นพ.จรุงวิทย์ ปลื้มเปรมจิตต์

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นราธิวาส

 

ภายใน...

1. อ.ศิริพร  ภาณุเรืองรัศมี

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

2. อ.ภัคณัฐ  วีรขจร

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์ความรุนแรง

 


หัวหน้าศูนย์ฯ

dew1 copy.pngขับเคลื่อนโดย Excellence Center of Emergency Medical Service in Violence situation Designed by: premium drupal templates ThemZa  Valid