ค่านิยม / เป้าหมาย

ค่านิยม / เป้าหมาย

ค่านิยม


EMS  YALA

E: Evidence base การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

M: Management การบริหารจัดการที่ดีทั้งภายในองค์กรและภาคีเครือข่าย

S: Service mind การมีจิตใจพร้อมให้บริการ

Y: Yield การมีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน

A: Accountability การรับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม

L: Lesson learn การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

A: Aspiration มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้พร้อมทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม


เป้าหมาย

บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร ประชาชน นักเรียน

นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยรวมถึงบุคลากรหน่วยงานอื่นๆ เพื่อรองรับสถานการณ์

ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสามารถให้การช่วยเหลือผู้ได้รับ

บาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพ

 


หัวหน้าศูนย์ฯ

dew1 copy.pngขับเคลื่อนโดย Excellence Center of Emergency Medical Service in Violence situation Designed by: premium drupal templates ThemZa  Valid