<< preview next >>
 

บทบาทหน้าที่(ต่อ)

 

(2) งานจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย

   

2.1 โครงการจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทย  เพื่อสนองตอบความต้องการทางสังคมปัจจุบันที่ต้องการการบำบัดรักษาที่ใช้เป็นทางเลือก  นอกจากการแพทย์แผนปัจจุบัน  โดยคลินิกจะมีบริการทั้ง 4 ด้านของการแพทย์แผนไทย คือ

     

1). เวชกรรมไทย  ตรวจรักษาโรคโดยใช้หลักเวชกรรมไทยจากคัมภีร์ต่างๆ
2). เภสัชกรรมไทย  ผลิตยาและจ่ายยาตามที่แพทย์แผนไทยได้ทำการสั่งหลังจากการตรวจ
3). ผดุงครรภ์ไทย  โดยจะให้บริการ 2 ประเภท คือ 1. โปรแกรมก่อนคลอด  มีบริการนวด ประคบมารดาก่อนคลอดเพื่อช่วยให้การคลอดง่ายขึ้น  2. โปรแกรมหลังคลอด  มีบริการอยู่ไฟ  นวด  อบ  ประคบ  เพื่อให้มาดาผ่อนคลายและช่วยป่วยปรับให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้น
4). การนวดไทย  ทำการบำบัดรักษาผู้ป่วยโดยการนวดกดจุดบำบัดจากทีมแพทย์แผนไทย

   

2.2 โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตยาแผนไทย  เพื่อทำการผลิตยารองรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์      
แผนไทยและรองรับการขยายตัวความนิยมของผู้บริโภคที่หันมาใช้สมุนไพรในการบำบัดรักษาโรคมากขึ้น

     
     
   
<< preview next >>