next >>
 

บทบาทหน้าที่

  (1) งานจัดการศึกษาภาควิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
    1.1 หน้าที่
      1.1.1เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในการใช้ภูมิปัญญาทางด้านการแพทย์แผนไทย  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการบริการสุขภาพ  การบำบัดรักษาโรค  การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ  การป้องกันโรค  ในรูปแบบองค์รวมให้สอดคล้องกับระบบบริการสาธารณสุข
1.1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นพื้นฐาน  และผสมผสาน     บูรณาการการทำเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยและการพัฒนาวิชาชีพ
1.1.3  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยด้วยกระบวนการวิจัย
1.1.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ
    1.2  กิจกรรมการเรียนการสอน
      เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ในการใช้ภูมิปัญญาทางด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสุขภาพของชุมชนบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมถึงเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการใช้และการเผยแพร่การแพทย์แผนไทย  มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่น่าสนใจ  ดังนี้
        เภสัชกรรมไทย  :  ศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณเภสัชกร  หลักเภสัช  การปรุงยาและหลักการเก็บรักษายาสมุนไพรไทย
การนวดไทย  :  ศึกษาเกี่ยวกับการนวดเพื่อรักษาโรค  และการนวดเพื่อสุขภาพไทย                      
ผดุงครรภ์ไทย  :  ศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์         
เวชกรรมไทย  :  ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นสำหรับแพทย์  หลักการตรวจโรค  การวินิจฉัยโรคและการบำบัดรักษาโรค และสรีรวิทยาของการตั้งครรภ์     การวินิจฉัยการตั้งครรภ์   กลไกการคลอด  หลักและวิธีการทำคลอดในรายปกติ    หลักการดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด  ด้วยวิธีการผสมผสานหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน   การแพทย์แผนไทย   และการแพทย์พื้นบ้าน
การวิจัย
  : ศึกษาวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย  การแพทย์พื้นบ้าน  และการแพทย์ทางเลือก  สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในงานการแพทย์แผนไทย    
    1.3  แนวทางการประกอบอาชีพ
     

เมื่อจบคุณวุฒิแล้วสามารถสอบใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย  สาขาเวชกรรมไทย  เภสัชกรรมไทย  การนวดไทย  ผดุงครรภ์ไทย  และใบผู้ประกอบการดำเนินการสปา  มีศักดิ์และสิทธิ์สามารถประกอบโรคศิลปะและเปิดสถานประกอบการแพทย์แผนไทย  สามารถประกอบวิชาชีพส่วนตัวและเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ  เช่น  สถานีอนามัย  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / จังหวัด  โรงพยาบาล  และสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานเอกชน

    1.4  ความก้าวหน้าและคุณวุฒิต่อ
     

ู้สำเร็จคุณวุฒิได้รับปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของสถาบันคุณวุฒิต่างๆ ได้  ทั้งในสาขาการแพทย์แผนไทยและสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  หรือสาขาอื่นๆ

                                               
       
       
     
  next >>