จำนวนคนที่กำลังออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

งานจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย

 

1.โครงการจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทย เพื่อสนองตอบความต้องการทางสังคมปัจจุบันที่

ต้องการการบำบัดรักษาที่ใช้เป็นทางเลือก นอกจากการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยคลินิกจะมีบริการ

ทั้ง 4 ด้านของการแพทย์แผนไทย คือ


1) เวชกรรมไทย ตรวจรักษาโรคโดยใช้หลักเวชกรรมไทยจากคัมภีร์ต่างๆ


2) เภสัชกรรมไทย ผลิตยาและจ่ายยาตามที่แพทย์แผนไทยได้ทำการสั่งหลังจากการตรวจ


3) ผดุงครรภ์ไทย โดยจะให้บริการประเภท คือ 1. โปรแกรมก่อนคลอด มีบริการนวดประคบ

มารดาก่อนคลอดเพื่อช่วยให้การคลอดง่ายขึ้น 2. โปรแกรมหลังคลอด มีบริการอยู่ไฟ

นวด อบ ประคบ เพื่อให้มารดาผ่อนคลายและช่วยป่วยปรับให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้น


4) การนวดไทย ทำการบำบัดรักษาผู้ป่วยโดยการนวดกดจุดบำบัดจากทีมแพทย์แผนไทย


2.โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตยาแผนไทย เพื่อทำการผลิตยารองรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์

แผนไทยและรองรับการขยายตัวความนิยมของผู้บริโภคที่หันมาใช้สมุนไพรในการบำบัดรักษาโรค

มากขึ้น

 

 

 

 

 

 


หัวหน้ากลุ่มงาน

kon1.png