จำนวนคนที่กำลังออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

หน้าที่

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในการใช้ภูมิปัญญาทางด้านการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

มาประยุกต์ใช้ในการบริการสุขภาพ การบำบัดรักษาโรค การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค

ในรูปแบบองค์รวมให้สอดคล้องกับระบบบริการสาธารณสุข

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นพื้นฐานและผสมผสาน บูรณาการ

การทำเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยและการพัฒนาวิชาชีพ

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยด้วย

กระบวนการวิจัย

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบ

วิชาชีพ

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ในการใช้ภูมิปัญญาทางด้านการแพทย์แผนไทย

เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสุขภาพของชุมชนบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม

จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการใช้และการ

เผยแพร่การแพทย์แผนไทยมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่น่าสนใจ ดังนี้

- เภสัชกรรมไทยศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณเภสัชกร หลักเภสัช การปรุงยาและหลักการเก็บรักษา

ยาสมุนไพรไทย

- การนวดไทยศึกษาเกี่ยวกับการนวดเพื่อรักษาโรค และการนวดเพื่อสุขภาพไทย

- ผดุงครรภ์ไทยศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์

- เวชกรรมไทยศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นสำหรับแพทย์ หลักการตรวจโรค การวินิจฉัยโรคและ

การบำบัดรักษาโรค และสรีรวิทยาของการตั้งครรภ์ การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ กลไกการคลอดหลักและ

วิธีการทำคลอดในรายปกติ หลักการดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด ด้วยวิธีการ

ผสมผสานหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน

- การวิจัย : ศึกษาวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก สามารถ

นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในงานการแพทย์แผนไทย

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

เมื่อจบคุณวุฒิแล้วสามารถสอบใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมไทย

เภสัชกรรมไทย การนวดไทย ผดุงครรภ์ไทย และใบผู้ประกอบการดำเนินการสปา มีศักดิ์และสิทธิ์

สามารถประกอบโรคศิลปะและเปิดสถานประกอบการแพทย์แผนไทย สามารถประกอบวิชาชีพส่วนตัว

และเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ เช่น สถานีอนามัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / จังหวัด

โรงพยาบาล และสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานเอกช


ความก้าวหน้าและคุณวุฒิต่อ

สำเร็จคุณวุฒิได้รับปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของ

สถาบันคุณวุฒิต่างๆ ได้ ทั้งในสาขาการแพทย์แผนไทยและสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นๆ

 

 

1.งานบริการวิชาการทั่วไป : บริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้แก่

- โครงการวิถีไทยสมุนไพรใกล้ตัว

- โครงการเยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

- โครงการดนตรีบำบัด

- โครงการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ

- โครงการใส่ใจสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย

- โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย

 

2.แนะนำหลักสูตรให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาที่

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา รายละเอียดดังนี้

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

Bachelor of  Thai  Traditional  Medicine  Program

ชื่อปริญญา

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)

Bachelor of  Thai  Traditional  Medicine (B.TM.)

ระบบคุณวุฒิ

จัดคุณวุฒิแบบทวิภาค หนึ่งปีคุณวุฒิมีสองภาคคุณวุฒิปกติ หนึ่งภาคคุณวุฒิมีระยะเวลา

คุณวุฒิไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ระยะเวลาคุณวุฒิตลอดหลักสูตร ๔ ปีคุณวุฒิกำหนด

ให้ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต


3.จัดตั้งศูนย์ศึกษาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน

kon1.png